X
تبلیغات
آموزشی - دامنه توابع قدر مطلق، جزء صحیح ، لگاریتم

آموزشی

دبیرستانی

 1. تابع قدر مطلق:

  دامنه ی تابع L099به وضوح R است. در حالت کلی، دامنه یL100(قدر مطلق (g(x ) برابر است با دامنه ی تابع (g(x . به طور مثال دامنه ی تابع L101( قدر مطلق L098 ) با دامنه ی تابع L098، یعنی L094، برابر است.

 2. تابع جزء صحیح:

  دامنه ی تابع L102برابر است با R . در حالت کلی، دامنه L103 (جزء صحیح (h(x ) برابر است با دامنه ی تابع (h(x . به طور مثال دامنه ی تابع L104( جزء صحیح  L098 ) با دامنه ی تابع L098، یعنی ،L094 برابر است.

 3. تابع لگاریتم:

  دامنه ی تابع L120برابر است با  اعداد حقیقی مثبت. (توجه کنید که a عددی مثبت و مخالف 1 است.) در حالت کلی، دامنه L119 ( a عددی مثبت و مخالف 1 ) برابر است با L116. به دو مثال زیر توجه کنید:

  الف) L114

  با توجه به نکته ی بالا، دامنه ی این تابع، x هایی در دامنه ی L112 است که به ازای آن x ها داشته باشیم  L118. چون دامنه ی تابع L112، همان R است، لذا با تعیین علامت تابع L112 خواهیم داشت: L110.

  ب) L109

  پایه ی لگاریتم باید مثبت و مخالف ۱ باشد؛ در نتیجه x باید درL108 تغییر کند. از طرف دیگر عبارت روبروی لگاریتم نیز باید عددی مثبت باشد (این عبارت را تعیین علامت کنید). بنابر این L123.